Chứng nhận chất lượng

Bê tông khí Viglacera: ISO 9001:2008

Chứng nhận phù hợp các tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 của Công ty CP Bê tông khí Viglacera

Viglacera Hà Nội: QCVN 16-6:2011/BXD

Giấy chứng nhận hợp quy của Công ty CP Viglacera Hà Nội: QCVN 16-6:2011/BXD

Viglacera Tien Son: ISO 14001: 2010

Chứng nhận ISO 14001:2010 của Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

Viglacera Tien Son: QCVN 16-6:2011/BXD

Giấy chứng nhận hợp quy của Công ty CP Viglacera Tiên Sơn: QCVN 16-6:2001/BXD

Viglacera Thăng Long: TCVN 9001:2008

Chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 của Công ty CP Viglacera Thăng Long

Viglacera Thăng Long: BS EN 14411 2006

Chứng nhận chất lượng Viglacera Thăng Long: BS EN 14411: 2006

Viglacera Thăng Long: ISO 13006 2012

Chứng nhận Viglacera Thăng Long: ISO 13006:2012

Viglacera Thăng Long: QCVN 16:2004/BXD

Chứng nhận chất lượng Viglacera Thăng Long: QCVN 16:2004/BXD